Нашият бизнес - Облекчения и стимули за хора с увреждания ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Иво Стамов   
Неделя, 27 Май 2012 17:37

Глава I

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЯХНАТА ЗАЕТОСТ

Във всяка икономика балансирането между приходите на хората и разходите, които те правят за плащане на данъци, намира израз в държавния механизъм за регулиране на доходите, който същевременно има за цел да стимулира различните форми на икономическа и стопанска активност. В България особено висок е процентът на неработещите хора с увреждания. Причините за това са много - като се започне от недостъпната физическа среда, мине се през ниското образование и недостатъчната квалификация на хората с увреждания и се стигне до общата икономическа стагнация и висока безработица, които са характерни за страната. С други думи казано, трудовата заетост в България е национален проблем - пазарен по своята същност, но социален по измеренията, които има. Средствата за неговото решаване са също икономически, но имат и своето социално измерение. По отношение на хората с увреждания то се изразява в създаването на механизъм за интегрирането им в пазара на труда и ангажирането на тяхната работна сила като ефективна схема за тяхната социална интеграция чрез прилагането на икономически лостове. По този начин хората с увреждания не само могат пълноценно да изявят своите професионални и творчески способности и да заживеят пълноценно, но и - което съвсем не е на последно място по важност - те ще се превърнат от ползватели на социални придобивки в реални данъкоплатци.

Важна роля в осъществяването на тази програма - разбира се, наред с всички останали мерки, които държавата трябва да предприеме за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания до пазара на труда - играят и мерките, насочени към специални данъчни и митнически преференции и стимули за тези от тях, които работят и получават доходи от труд.

Най-важната особеност на тези мерки в момента е, че хората с увреждания, които получават пенсия за инвалидност и същевременно работят, получават без ограничение пълния размер на определената им пенсия и на договорената работна заплата.

По този начин се стимулират всички хора с увреждания, независимо от процента на запазена работоспособност, да полагат усилия за намиране на работа (независимо дали на пълен или на намален работен ден), с което да увеличат размера на получаваните от тях доходи.

На второ място, държавата е предвидила ред данъчни и други финансови облекчения за хората с увреждания, които ще бъдат обстойно разгледани по-долу. Тези облекчения не са самоцелни, а отчитат реалните нужди на хората с увреждания и повисоките разходи, които те правят в ежедневието си за извършване на обичайни дейности - придвижване, пазаруване, транспорт и пр.

И не на последно място, държавата стимулира онези работодатели, които разкриват работни места и наемат на тях хора с увреждания. За тях са допълнителните парични стимули, които ще бъдат подробно разгледани в Глава II.

Глава II

ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

1. Форми на заетост на хората с увреждания

1.1 Една от основните форми на заетост на хората с увреждания е работата по трудов или граждански договор или, иначе казано, ангажирането им като работници или изпълнители. В този случай работниците (изпълнителите) получават заплата (възнаграждение), върху която дължат в края на всеки месец данък. Работниците могат да работят по трудов договор в общо или специализирано предприятие, без това да влияе на размера на плащания данък върху заплатите. Както ще видите обаче, работещите в специализирано предприятие ползват облекчения върху осигурителните вноски ( Глава V ). По подобен начин е регламентирана и работата вкъщи, т.нар. надомна работа, при която човекът с увреждане работи също на граждански или на трудов договор. Единствената й особеност е, че нейното изпълнение става в домашни условия и най-често се свързва с направата на определен брой предмети (продукти), договорени с възложителя.

Трябва да знаете, че дори да не сте подписали писмен договор, устното договаряне също води до ангажимент и всеки получен от вас доход подлежи на деклариране и данъчно облагане в края на всяка календарна година.

1.2 Друга често срещана форма на заетост е започването на собствена стопанска дейност, житейски познато като "да си открия фирма". Няколко са възможностите за това, като по-долу сме ви представили основните особености на всяка фирма (виж таблицата в т. 2). Започвайки работа във фирма като управител или съдружник, човек поема по-големи икономически рискове, трябва да инвестира повече, и то лични средства, не може да разчита на гарантирани месечни доходи, но за сметка на това сам си е работодател и получава всички приходи за себе си.

2. Видове данъци

2.1 Деленията на различните данъци са в зависимост от техния вид, предназначение, функция, кой трябва да ги плати и пр., но това са въпроси от областта на финансовото право. За нас практически най-важното деление е на косвени и преки данъци.

2.2 Типичен представител на косвените данъци е данък добавена стойност (/\/\С), който е включен в цената на повечето стоки и индиректно се заплаща от крайния потребител, независимо дали е човек с увреждане или не.

2.3 Много по-важни са преките данъци, които непосредствено се заплащат от задълженото лице. Те са: данък печалба (ДП),който се заплаща от търговци - юридически лица; данък общ доход (ДОД), който се заплаща от всички физически лица и тези търговци, които подлежат на облагане с него; и патентен данък (ПД), който се заплаща от търговци, чиято дейност е регламентирана като облагаща се с патентен данък.

3. Нека сега да видим какви са възможностите за трудова заетост и какви данъци се плащат при всяка от тях.

3.1 При работещите наемен труд

3.1.2 Работник (служител), нает по трудов договор. Особеностите на дейността са, че работникът спазва трудовата дисциплина, има фиксирано работно време и място и определена заплата. В края на всеки месец той се подписва във ведомост за заплата. От него се изисква отдаване на работната сила за определено време, но не и някакъв конкретен резултат (изключвайки случаите, когато трябва да покрие определена норма). Данъците, които той плаща - работникът дължи данък общ доход(ДОД) по Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ).

Размерът на данъка - хората с увреждания, независимо от вида и степента на тяхното увреждане, са освободени от данък общ доход до двойния размер на необлагаемия месечен, съответно годишен минимум (чл. 29, ал. З от ЗОДФЛ).

Нека видим как изглежда това при необлагаем месечен минимум за 2001г. 100 лв:

А) Ако човек с увреждане получава например 150 лв заплата/ то той няма да дължи данък, тъй като за него необлагаемият месечен минимум е 200лв (2 х 100лв).

Б) Ако човек получава заплата от 350 лв/ то неговата облагаема сума ще бъде само 150 лв (350 - 200 лв).

Важно: За да може вашият работодател да определи правилно дължимите данъци, непременно му кажете, че сте с увреждане, и му покажете решението на ТЕЛК.

3.1.2 Изпълнител по граждански договор. Особеностите на дейността са, че няма работодател, определено време и място за изпълнение на заданието. От изпълнителя се изисква не полагане на работна сила за определено време, а постигане на определен резултат - изработване на заръчаното. Ако поръчката е изпълнена/изпълнителят има право на договореното възнаграждение от възложителя. Данъците, които дължи изпълнителят/ и техният размер са както посочените по-горе за работещите на трудов договор.

3.2 При осъществяващите собствена търговска дейност

3.2.1 Едноличен търговец - най-подходящата форма за самостоятелна търговска дейност и започване на малък бизнес. Всяко физическо лице може да се регистрира като едноличен търговец. Към фирмата на едноличния търговец могат да бъдат наемани на трудов или граждански договор и други лица/ като в този случай едноличният търговец става техен работодател.

Данъците, които се плащат, са данък общ доход или патентен данък в зависимост от вида на търговската дейност. Размерът на данъците: Хората с увреждания, които развиват стопанска дейност като еднолични търговци, имат две възможности:

А) Ако дейността им не се облага с патентен данък, те заплащат доходи като физически лица (виж по-горе). По този начин за тях също важи данъчно облекчение до двойния размер на необлагаемия месечен минимум.

Б) Ако дейността им попада в списъка на дейностите, които се облагат с патентен данък/ то едноличните търговци заплащат патентния данък с 50% намаление. Списъкът на дейностите, коитo се облагат с патентен данък, е дълъг и разнообразен и е уреден в чл. 31 и 32 от ЗОДФЛ. Патентният данък зависи от вида на дейността и от региона, в който се изпълнява дейността. Например за извършване на ремонт на аудио техника в централната част на София-град, годишният патентен данък е в размер на 850 лв. В този случай човекът с увреждане ще заплати патентен данък наполовина - само 425 лв.

Важно: За да можете да плащате патентен данък като ЕТ, не трябва да сте се регистрирали по ДДС и оборотът на вашата фирма не трябва да надхвърля 75 000 лв. В противен случай вие ще платите данък печалба (виж по-долу).

3.2.2 Дружество с ограничена отговорност (ООД) -дружество с двама или повече съдружници, в което всеки има определен дял, а отговорността на дружеството е ограничена до размера на неговото имущество.

3.2.3 Събирателно дружество (СД) - дружество с двама или повече съдружници, в което всеки има определен дял, а отговорността на дружеството е неограничена - освен със собствеността на дружеството, всеки от съдружниците отговаря и със собственото си имущество.

3.2.4 Командитно дружество (КД); Командитно дружество с акции (КДА) - дружество с двама или повече съдружници, в което всеки има определен дял, а отговорността на дружеството е смесена. Съществуват неограничено отговорни съдружници, ко-ито отговарят с цялото си имущество, и ограничено отговорни съдружници, които отговарят до размера на направените при учредяване на дружеството вноски.

3.2.5 Акционерно дружество (АД) - дружество с повече съдружници, чийто капитал е разделен на акции, а отговорността на съдружниците е до размера на притежаваните от всеки от тях акции.

3.2.6 Кооперация - доброволно сдружение на седем или повече физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност.

Всички търговски дружества плащат т. нар. данък печалба по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Няма облекчения, ако собствениците на такива дружества са хора с увреждания. Те дължат на общо основание данък върху печалбата и данък за общините, определен по реда на чл. 44 и следващите от ЗКПО (20% данък печалба и 10% данък за общините).

Единственото облекчение е за специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, за които става дума в Глава V.

Нека да обобщим още веднъж важните неща - хората с увреждания са освободени от данък до двойния размер на необлагаемия месечен минимум и плащат с 50% намаление дължимия патентен данък.

4. Преференции и стимули за работодатели при наемане на хора с увреждания

Един от важните стимули за осигуряването на работни места за хора с увреждания са стимулите, които се полагат на работодател, наел на работа такива хора.

o Всеки работодател, който наема на работа по трудов договор човек с увреждане, има право да получи от бюрото по труда суми в размер от 6 до 12 минимални работни заплати, както и дължимите върху тях осигурителни вноски и вноски за фонд "ПКБ" 1 (Чл. 58 и 60 от ЗЗБНЗ 2).

За да получи тези парични стимули, работодателят трябва:

o да наеме човека с увреждане от бюрото по труда, в което той е регистриран като безработен;

o да сключи трудов договор с човека с увреждане за срок, не по-малък от една година;

o да сключи договор по образец с бюрото по труда и да представя ежемесечно извлечение от ведомостите, за да удостовери, че човекът с увреждане все още е на работа при него.

Ако отговаря на тези изисквания, работодателят ежемесечно получава гореописаното плащане от бюрото на труда, като средствата са за сметка на фонд "ПКБ".

Важно: Тази възможност е особено привлекателна и когато работодателят е човек с увреждане (например регистриран ЕТ). По този начин той ще може да наема на работа и други хора с увреждане, което от една страна ще спомогне за осигуряване на тяхната трудова заетост, а от друга - ще му донесе предвиденото парично подпомагане от шест до дванадесет минимални работни заплати.

1 Фонд "Професионална квалификация и безработица"

2 Закон за защита при безработица и насърчаване на заетостта

Глава III

МИТНИЧЕСКИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

1. Митнически облекчения при внос на лично моторно превозно средство (МПС) от хора с увреждания.

1.1 Хората с увреждания имат право да закупят и внесат в страната лек автомобил, който да ползват за улеснение при своето придвижване. Вносът на такъв автомобил е освободен от митнически такси и от данък добавена стойност (ДДС) (чл. 59,т.ПотЗДДС3).

С това право се ползват всички хора с първа група инвалидност, респективно с над 90% загубена работоспособност. Освобождават се от споменатите такси и от ДДС и хора с втора и трета група инвалидност, които имат заболяване или увреждане, свързано с опорно-двигателния апарат. Списъкът на тези заболявания може да бъде прочетен в приложение № 2 от ППЗЗРСИИ4.

1.2 Вносът на МПС се освобождава от мито до левовата равностойност на 900 щатски долара (чл. 4 П №2 5). Ако митото е на по-голяма стойност, то се намалява със същата сума. Например ако дължите мито на стойност 1000 долара, ще заплатите само 100 (1000 минус 900). Можете обаче да не внесете сами автомобил, а да го купите от някой, който вече го е внесъл. Той е заплатил митото и ви го включва в продажната цена. В този случай вие ще можете да си вземете сумата от платеното вече мито.

Важно: Не така стои въпросът за ДДС тъи като сделката е вторична, извършена е на територията на България и няма да бъдете освободен от заплащането на този данък.

1.3 Право на митническо облекчение при внос на МПС имат хора с увреждания, които са навършили шестгодишна възраст.

Трябва да знаете, че ако използвате посредник за внос на автомобил от чужбина в България, всички документи на автомобила трябва да бъдат на ваше име още от момента на неговата покупка. За тази цел ще трябва да снабдите посредника с пълномощно за покупка на кола, което трябва да бъде легализирано (ако законът на съответната страна, от която се купува МПС-то, го изисква).

1.4 За да внесем МПС, трябва да представим пред митническите власти следните документи:

o молба-декларация по образец .(образец от тази декларация можете да получите на митницата);

o актуален (с неизтекъл срок) документ от ТЕЛК, установяващ първа група инвалидност (респективно инвалидност над 90%), заверен в съответната картотека;

o ако сте втора или трета група инвалидност (от 50 до 90% за-губена работоспособност), трябва да представите и протокол от специализирана ЛКК, че вашето увреждане влиза в изброените в приложение № 2 от ППЗЗРСИИ;

o декларация, че не сте внасяли друга такава кола за последните три години (при внос на употребявана кола) или за последните пет години (при внос на нова кола) - това е необходимо, за да не се злоупотребява с правото на митнически облекчения и да не се внасят непрекъснато МПС от едно и също лице.

Ако сте закупили автомобила от друго лице и искате да ви възстановят вече платеното мито, трябва да се обърнете за съдействие към териториално-данъчното управление, към което сте регистрирани, и да представите следните документи:

o митническа декларация и документ за платено мито или квитанция за внос;

o фактура, нотариален акт или друг документ, доказващ, че сте закупили лекия автомобил от някой друг, който вече е внесъл колата;

o свидетелство за полицейска регистрация на колата.

Възстановяването на платеното вече мито става от данъчната служба след получаване на писмено съгласие от районната митница, извършила обмитяването (чл. 4, ал. 4 П № 2).

2. Освобождаване от мито при внос на технически и помощно-технически средства (ПТС)

За да се компенсират дефицитите при различните увреждания, Министерството на труда и социалната политика издава разрешение на физически или юридически лица за внос и поддръжка на технически и помощно-технически средства.

Вносът на такива технически средства, както и материалите за тяхната поддръжка са освободени от всякакви митнически такси и ДДС(чл. ЗОотЗЗРСИИ).

Подробната регламентация на условията за извършване на тази дейност е уредена в специален подзаконов акт (Н №1 6).

3. Временни митнически облекчения

Държавата може да предостави инцидентно и временно митнически облекчения, когато съответният внос на стоки, продукти и съоръжения засяга правата на хора с увреждания. Така например, през 1997 г. с Постановление на МС бе освободено от мита и такси цялото дарение на корейското правителство за изграждане на социален център за хора с увреждания в Слатина.

Добре е тази практика да продължи и в бъдеще.

3 Закон за данък добавена стойност

4 Правилник за Приложение на ЗЗРСИИ

5 Постановление № 2 на Министерския съвет от 8 януари 1993 г. за облагане вноса на автомобили

6 Наредба № 1 от 19 март 1998 г. за условията и реда за производство, внос и поддържане на технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди.

Глава IV

ДРУГИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Това са облекчения при заплащането на някои данъци и такси, които не зависят от трудовата заетост на човека с увреждане. Тяхното систематично място не е в тази брошура, но ние предпочетохме да ви запознаем с тях, защото много често вие ни задавате тези въпроси.

1. Освобождаване и намаляване на местните данъци и такси

Това са такива данъци и такси, които влизат в приход на об-щинските бюджети (за разлика от данъците по Глава II, които са в полза на републиканския бюджет). Разликата между данък и такса е, че докато данъкът е периодично плащане, с което се облагат получените доходи или имущества на едно лице през годината, то таксата е еднократно плащане и се дължи само срещу предоставяне на съответната административна услуга.

1.1 Лицата с увреждания, които имат определена първа или втора група инвалидност (загубена работоспособност над 70%), плащат с намаление данък върху недвижимите имоти (т. нар. "данък сгради"). Те дължат данък, намален със 75 % - или, иначе казано, ако трябва да платят 40 лв данък, те заплащат само 10 лв (75% от 40 лв е 30 лв) (чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ 7). Това намаление се отнася само до основното жилище - а основно е жилището, в което човекът живее през по-голямата част от годината. За останалите имоти данъкът се дължи в пълния му размер. За ползване на това право, съответното жилище и групата инвалидност трябва да бъдат отбелязани в годишните данъчни декларации, които хората подават.

1.2 Хората с увреждания, независимо от степента на увреждане, са освободени от заплащане на местен данък върху превозното средство (т.нар. "пътен данък"). Освободени от този данък са леките коли, собственост на човек с увреждане, с обем на двигателя до 1800 куб. см и с мощност до 100 конски сили (чл.58, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ). Ако вашият автомобил е по-мощен, ще трябва да заплатите този данък.

1.3 Освободени от заплащане на такса за детска градина или ясла са родителите на деца с увреждане с първа или втора група инвалидност (над 70%), както и родителите на деца с тежки хронични заболявания (чл. 82 от ЗМДТ). Това облекчение се отнася само до детските градини, които са общинска собственост, но не и за частните детски градини. Родителите са освободени от същата такса и когато децата посещават летни лагери или ползват ученически общежития (чл. 84 и 85 от ЗМДТ).

1.4 За кучетата, които са собственост на хора с увреждания, стопаните им не заплащат такса (чл. 117 от ЗМДТ). В закона не е казано дали това облекчение е само за хора със зрителни увреж-дания (т.нар. кучета-водач и) и при липсата на изрично упоменаване се приема, че облекчението се отнася до всички увреждания, независимо от вида и степента на увреждането.

2. Освобождаване от съдебна такса

Дълго време съществуваше неяснота дали хората с увреждания са освободени изцяло от заплащане на съдебни такси. Съществуваше и противоречива практика по този вид заплащания. Причина за това беше неясната формулировка на чл. 5, буква "о" от ЗДТ 8. С тълкувателно решение № 1 / 1992 г. на ОСГК 9 и последвалите законови промени от 1996 г. бе изяснено, че хората с увреждания не са освободени от заплащане на съдебни такси. Цитираната законова разпоредба (чл. 5, буква "о" от ЗДТ) се отнася само до държавните такси, които се заплащат при прехвърляне от едно учебно заведение в друго - от тези такси хората с увреждания са освободени.

Спирам се по-подробно на този въпрос, защото и досега често ни питате за освобождаване от такава такса и се ядосвате, че "въпросното право е отменено". А такова право, както се изясни никога не е съществувало.

В момента хората с увреждания са освободени от заплащане на съдебни такси и разноски единствено ако са социално слаби. Когато водите дело, в молбата до съда трябва да посочите, че сте социално слаб, т.е. имате ниски доходи, и да представите копие от решение на ТЕЛК и декларация за доходите през годината. В молбата си отбележете, че искате съдът да ви освободи от плащане на такси и разноски по силата на чл. 63, буква "б" от ГПК10. Ако съдът уважи молбата ви, няма да заплащате съдебни такси и разноски (което не важи за адвокатските разноски, ако сте си наели адвокат).

3. Освобождаване от такса за ползване на радио и телевизор

Тази такса служи за финансиране на държавната обществена радио-телевизионна дейност и се заплаща за всеки регистриран електромер. Таксата се внася при заплащане на сумите за ползвана електроенергия.

Хората с увредено зрение или слух с втора група инвалидност са освободени от нейното заплащане (чл. 96 от ЗРТ 11). Текстът на закона се нуждае от корекция, тъй като е упомената само втора група. Естествено е логическото му тълкуване да предполага, че от тази такса ще бъдат освободени и хората със сензорни увреждания с по-високата, първа група инвалидност.

За освобождаване от тази такса, подайте молба до общинската служба по електроснабдяване, като към нея приложите решението на ТЕЛК.

4. Освобождаване от телефонни такси

4.1 Хората с увреждания с първа група инвалидност (над 90%) или техните законни представители се освобождават от заплащане както абонамента, така и стойността на 100 таксови телефонни единици месечно (чл. 37 от НПФЦВМТТРУИРТП 12). В повечето места за плащане на телефонните сметки (например в София, в касата на ул. "Гурко" има подробни обяснения и образец на типова молба, която трябва да подадете, за да ползвате това облекчение).

Право на социална помощ за ползване до 200 безплатни телефонни импулса имат хората с определена първа група с чужда помощ (чл. 24 от ППЗСП 13). Тази помощ те получават от общинската служба за социално подпомагане (темата "социални помощи" ще бъде разгледана в една от следващите ни брошури).

4.2 Някои частни мобилни оператори, какъвто е случаят с "МобилТел", предоставят известни облекчения за хора с увреждания. В момента "МобилТел" предоставя месечно 20 безплатни минути за абонати с увреждания, ползващи С5М-апарати. Трябва да знаете обаче, че тези облекчения са въпрос на фирмена политика, нямат законова регламентация и могат да бъдат променяни във всеки момент в зависимост от рекламната стратегия на съответния мобилен оператор.

5. Облекчения при ползване на общински гаражи и паркоместа

Хората с увреждания плащат месечен наем в размер на 50% от определената наемна цена, когато общината им е отдала за ползване гараж или паркоместо (чл. 46 от НБЦНИСО 14). При кандидатстване за ползване на общински гараж или паркоместо вие имате предимство по отношение на под блоковото пространство на мястото, където живеете. Подайте молба и представете решение на ТЕЛК пред вашата община. Дори да не живеете в общинско жилище, поискайте от кмета да ви осигури място за паркиране на вашия инвалиден автомобил около сградата, в която живеете.

6. Облекчения при посещение на определени публични обекти с платен вход

Хората с увреждания могат да ползват облекчения в таксите или да бъдат освободени от тях, когато посещават публични обекти с платен вход - музеи, изложби, увеселителни паркове и пр. Най-често списъкът с тези облекчения е изложен над касите на съответния обект и хората с увреждане получават билетче с намалена цена.

7. Някои други финансови облекчения

7.1 Освободени от заплащане на авторско право са всички издания - книги и периодика - които се издават на брайлово писмо (за незрящи). На техните автори не се заплаща възнаграждение, ако възпроизвеждането на тяхното произведение няма търговска цел (чл. 23 от ЗАПСП 15).

7.2 Хората с увреждания плащат с 25% намаление таксите за ползване на любителска радиостанция или за явяване на изпит и издаване на свидетелство за правоспособност като радиотелеграфист (чл. 20 от ТТКСКПДЗДТ 16).

(7) Закон за местните данъци и такси

(8) Закон за държавните такси

(9)Общо събрание на гражданската колегия

(10) Граждански процесуален кодекс

(11) Закон за радиото и телевизията

(12) Наредба за прилагане на фиксираните цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги и излъчване на радио- и телевизионни програми

(13) Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

(14) Наредба за базисните цени на недвижими имоти на Столична община

(15) Закон за авторското право и сродните му права

(16)Тарифа за таксите, които се събират от Комитета по пощи и далекосъобщения по Закона за държавните такси.

Глава V

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

1. Същност на специализираните предприятия за трудо-устроени хора

Съществуват предприятия и кооперации, в които работят преобладаващо хора с различни видове увреждания и поради това придобиват особен статут. Това са т. нар. специализирани предприятия. Законът е предвидил създаването им, за да могат хората с увреждания, чието интегриране в обща работна среда е затруднено, да полагат труд и да получават съответното възнаграждение. Тези предприятия са под особена закрила на държавата и за тях съществуват редица привилегии и облекчения.

1.1 Специализирано предприятие е това предприятие, в което работещите хора с увреждания са:

o не по-малко от 50% от общия брой на работниците и слу-жителите - за лица с различни видове заболявания;

o не по-малко от 20% от общия брой на работниците и служителите - за слепи и слабозрящи;

o не по-малко от 30% от общия брой на работниците и служителите - за глухи и трудночуващи.

1.2 В процента, необходим за получаване статут на специализирано предприятие, се включват:

o хора с трайно установена от териториално-експертните лекарски комисии (ТЕЛК) нетрудоспособност;

o хора, чиято нетрудоспособност е под 50 %, но също имат статут на човек с увреждане 17;

o работници с временно намалена работоспособност, установена от съответните медицински органи;

o трудоспособни работници, които се грижат за нетрудоспособни лица с трайни увреждания (чл. 21 от ЗЗРСИИ).

1.3 Специализираните предприятия, както стана дума, са под особената закрила на държавата. В изпълнение на това изискване, Министерският съвет приема целеви програми за тяхното субсидиране и определя:

o списък на стоки и услуги, чието производство се възлага на специализираните предприятия (тези предприятия ползват облекчения и при кандидатстването за други възлагания по Закона за обществените поръчки) (чл. 22 от ЗЗРСИИ);

o квоти за производство, внос и износ на суровини, материали и оборудване.

Всички тези защитни мерки и стимули се определят от специфичната роля и функция на тези предприятия.

2. Данъчни преференции и облекчения за специализираните предприятия

2.1 Основното данъчно облекчение, което специализираните предприятия ползват, е това, че на тях се преотстъпват данъка върху печалбата и данъка за общините (чл. 59 от ЗКПО 18). Преотстъпените средства остават за самото предприятие и се използват за рехабилитация и социална интеграция на работещите в тях.

2.2 На специализираните предприятия, кооперации и цехове за хора с трайни увреждания, членуващи в националнопредставените организации на инвалиди и за инвалиди, се преотстъпват 30% от дължимите осигурителни вноски (чл. 23, ал. 1 от ЗЗРСИИ). Това означава, че за работещите в тях, които подлежат на задължително обществено осигуряване, работодателят ще плати по-малко осигурителни вноски.

2.3 От началото на 2002 година паричните обезщетения за временна неработоспособност на лица, трудоустроени по повод на временно намалена и трайно намалена трудоспособност, ще се плащат от фонд "Общо заболяване и майчинство" или от фонд "Трудова злополука и професионална болест", а не от самото предприятие.

2.4 И не на последно място, специализираните предприятия получават всяка година субсидия, която се разпределя от Фонда за рехабилитация и социална интеграция към Министерството на труда и социалната политика (чл. 51, ал. 1, т. З от ЗЗРСИИ).

Важно! Трябва да се отбележи, че осигуряването на трудова заетост в специализирано предприятие не е икономически най-ефективната форма и не води до интеграция на хората с увреждания. Много по-перспективна е трудовата реализация на хората с увреждания в обща среда, като работната среда бъде приспособена с оглед увреждането на всеки конкретен човек Този подход е както икономически по-целесъобразен, така и не води до производствена сегрегация по признак увреждане. Важно е да се знае, че всеки работодател, който разполага с повече от 50 работни места, е длъжен да открива места за трудоустроени работници, които трябва да бъдат не по-малко от 4% от общия брой работни места (чл. 315 от КТ). Ако работодателите стриктно спазват това свое задължение, то броят на интегрираните в общото производство хора с увреждания ще нараства, а работещите в специализираните предприятия ще бъдат предимно хора с тежки или множествени увреждания, които не биха могли да се интегрират в обичайна работна среда.

(17) Тези хора нямат право на пенсия за инвалидност, тъй като степента на загубена работоспособност при тях е под 50%, но те се включват към квотата на хора с увреждания, необходима на предприятието да получи статута на "специализирано".

(18) Закон за корпоративното подоходно облагане.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данъчната политика и облекченията, които се дават на опре-делени категории граждани, са въпрос на държавни приоритети и целево разходване на средствата. В тази връзка съществуващите у нас данъчни преференции за хора с увреждания са насочени към социалното им подпомагане чрез увеличаване на личните доходи (когато се касае за плащане на лични данъци) или към насърчаване на стопанската им инициатива (когато облекченията засягат хора с увреждания, развиващи търговска дейност). Тези облекчения обаче са смислени и имат своя социален и икономически ефект, само когато тези допълнителни средства се инвестират в програми, целящи да подпомогнат заетостта на хората с увреждания. В противен случай, ако те се дават "на калпак", ефектът би бил само поредната форма на отпускане на по-мощи, без да се стимулира икономическата активност и предприемачество на хората.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към чл. 51. ал. 2 от ППЗЗРСИИ

Списък на заболяванията и уврежданията, при които инвалидите имат право на целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство

1. Лъжлива става на бедрото или подбедрицата при общи и местни противопоказания за оперативно лечение.

2. Анкилоза или рязко изразена контрактура на едната или на двете тазобедрени стави.

3. Едностранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията в амплитуда 30°, или двустранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията в амплитуда 50°.

4. Скъсяване на единия долен крайник анатомично или функционално със 7 и повече сантиметра.

5. Анкилоза на колянната става във флексия под ъгъл, по-голям от 30°.

6. Халтава колянна или тазобедрена става с абнормни, пасивни без активни движения.

7. Облитериращи заболявания на артериалните съдове на долен крайник, довели до трофични изменения и затрудняващи походката.

8. Трайна парализа на ходилото или подбедрицата, както и тежка пареза на същите с остатъчни функционални движения в ставите и пръстите.

9. Трайна долна моноплегия, както и тежка долна монопареза.

10. Анкилоза на двете тазобедрени стави.

11. Контрактура на едната или на двете коленни стави, по-голяма от 30°.

12. Деформация на стъпалото в положение на принудителна дорзифлексия над 10° и плантофлексия над 30°.

13. Имплантирани еднопротези на тазобедрената, колянната или глезенната става и състояние след реимплантация на същата при функционални нарушения в моноподалния строеж, степента на мускулната компенсация, стила и издръжливостта, в обема на движенията и стабилността на имплантанта.

14. Двустранни високи конгенитални луксации при оформен функционален дефицит на строежа, придвижването и издръжливостта.

15. Значително изразена деформация на гръбначния стълб и торакса със статична декомпенсация на строежа и придвижването и минимални отклонения в сагитална, фронтална, трансверзална и аксиална проекция от 50°.

16. Вродени деформитети на долните крайници с нарушение на моно- и биоподалния стоеж, придвижването, силата и издръжливостта.

17. Хемофилия артропатия с нарушаване на стабилността и мотолитета на крайниците.

18. Артрогрипоза при декомпенсация на придвижването и стоежа.

19. Тежко изразен двустранен елефантиазис, затрудняващ придвижването.

20. Трайна долна параплегия.

21. Генерализирани форми на Бехтерев със засягане на тазобедрените стави.

22. Трайна хемиплегия (вкл. круциата), както и тежка хемипареза.

23. Средно изразена долна парапареза или хемипареза (вкл.круциата) със значително нарушение на двигателните функции.

24. Прогресивна мускулна дистрофия.

25. Късни и трайни последствия от травматично увреждане на гръбначния мозък или кауда еквина с рязко изразени двигателни нарушения или тежко разстройство функциите на тазовите органи.

26. Миопатии с определена група инвалидност.

27. Мултиплена склероза с определена група инвалидност.

28. Ампутация или дезартикулация на единия горен крайник над метакарпофалангиалните стави.

29. Ампутация или дезартикулация на единия долен крайник през или над метатарзалните стави.

Забележка. При заболявания и увреждания, които не са посочени в това приложение, но значително ограничават двигателните способности, функционалното увреждане се идентифицира (приравнява) към посочените по-горе.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови

http://www.rabota-hu.com, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting